Voorzitter van de gemeenteraad Machelen-Diegem


Interview door fractieleider Willy De Schouwer met Andre Panneels, voorzitter van de gemeenteraad.

Het voorzitterschap van de raad is een nieuwe functie in Machelen, hoe kan je deze functie kort omschrijven ?

Inderdaad, sedert 2007 bestaat de mogelijkheid om het voorzitterschap los te koppelen van de functie van burgemeester. In 2007 was dat in 1 op 3 gemeenten reeds het geval, nu in 2 op 3 gemeenten. De coalitie in Machelen heeft er na de verkiezingen voor gekozen om van deze positieve evolutie naar een onafhankelijkere invulling van het voorzitterschap gebruik te maken.  De burgemeester kan zich dan beter profileren op het beleid van het college, terwijl de voorzitter de vergadering voorzit en waakt over de rechten en plichten van alle raadsleden.

De voorzitter roept de gemeenteraad samen, stelt de agenda van de vergadering op en zit de vergaderingen voor. Uiteraard worden de agendapunten voorgesteld door het college maar ook door de raadsleden kunnen bijkomende punten bij de voorzitter aangebracht worden.

Wat is belangrijk voor het goed functioneren van het voorzitterschap ?

De voorzitter, die bevoegd is voor de orde op de gemeenteraad, moet het respect verdienen van alle fracties en alle gemeenteraadsleden.

Ik hoop dat alle gemeenteraadsleden mij kunnen waarderen als voorzitter. Natuurlijk heeft elk raadslid en elke fractie zijn eigen uitgangspunten en eigen politieke agenda, belangrijk is ook dat iedereen zijn mening kan geven, maar men moet ook menen wat men zegt. Het belang van de inwoners van onze gemeente moet voorop staan. En uiteraard heeft de oppositie haar kritische rol te spelen.

Noem eens een in het oog springend punt uit één van de laatste gemeenteraden.

Ik heb genoten van de gedachtewisseling tussen de oppositie en de schepen van Onderwijs over de onderwijsproblematiek in de rand rond Brussel. De bezorgdheid om kwalitatief onderwijs voor iedereen en vooral de kennis van zaken en gedrevenheid van onze schepen sprongen in het oog. (Raad van april 2016)

Persoonlijk vond ik het natuurlijk ook zeer aangenaam dat verschillende fracties mij gefeliciteerd hebben met mijn nieuwjaarstoespraak.

Waar kan nog aan gewerkt worden?

De betrokkenheid van de volledige gemeenteraad bij grotere projecten in een vroeger stadium. Nu worden de dossiers deskundig en gedocumenteerd op de gemeenteraad gebracht als veel al gewikt, gewogen en uitgewerkt is door het college, de administratie, de externe experten en de adviesraden. Mijn voorkeur zou gaan naar een open gedachtewisseling met alle politieke fracties. De inbreng van alle raadsleden geeft een ruimere blik op de mogelijkheden, kansen en risico’s van bepaalde keuzes of scenario’s. Het zal ook het draagvlak van grotere projecten en keuzes vergroten.

Het democratisch gehalte van het gemeentebeleid zal er door verhogen en ik vergelijk het graag met de sport : het beste voetbal kan alleen gespeeld worden door de betere ploegen: meerderheid en oppositie. Met respect voor de spelregels en ieders verantwoordelijkheid.

Hoe zie je dat ?

Ik droom van open kick off en follow up vergaderingen over grote projecten samen met de betrokken adviesraden, het college, het gemeentelijk management, de externe experten en adviseurs en de bevolking. Het zal ook de rationaliteit en effectiviteit verhogen. Nu moeten toelichtingen en gesprekken met al deze betrokkenen apart gegeven worden, meestal met telkens dezelfde uitleg. Uiteraard dient daarna elke stakeholder binnen zijn eigen bevoegdheid zijn rol te vervullen in het pad van concept tot realisatie.

Afbeeldingen
Voorzitter van de gemeenteraad Machelen-Diegem